WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku ze zmianami wprowadzanymi od 1.08.2019 r., zalecamy aby operaty kompletować w całości w postaci elektronicznej. Jeżeli nie ma takiej technologicznej możliwości (np. operaty z protokołami przyjęcia granic, itp.) wtedy należy skompletować operat w postaci mieszanej.

Dokumenty, które dopuszczone są w wersji papierowej (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) należy skompletować tak jak dotychczas w formie operatu papierowego, dołączając zawiadomienie o zakończeniu prac (bądź jego wydrukowaną kopię, jeżeli oryginał jest sporządzony elektronicznie), natomiast materiały sporządzone elektronicznie należy nagrać na płytę CD lub przesłać portalem geodety wybierając opcję operat mieszany (INSTRUKCJA TUTAJ). Zalecanym sposobem jest przesłanie plików przez portal geodety.

WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z §62 RMSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (…) z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572); informujemy, że dokumenty sporządzone elektronicznie do opracowań geodezyjnych należy dostarczyć do PODGiK w oryginale, a więc w postaci takiej jak zostały wykonane. Należy przez to rozumieć, że jeżeli np. sprawozdanie techniczne zostało sporządzone w postaci elektronicznej to należy do operatu nagrać sprawozdanie na nośnik informatyczny (np. płytę CD).

Przepis ten nie dotyczy dokumentów, które mogą być dostarczone w postaci kopii §71.2 (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

Jednocześnie należy pamiętać, że Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym. Oznacza to, że każdy dokument powinien podpisać wykonawca prac geodezyjnych a dodatkowo, jeżeli wg standardów bądź innych przepisów prawa dany dokument wymaga podpisu geodety uprawnionego powinien być wtedy podpisany elektroniczne przez 2 osoby, tj. zarówno wykonawcę jak i geodetę uprawnionego.

Dodatkowo informujemy, że dokument elektroniczny jest to dokument stanowiący odrębną całość znaczeniową, zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej (Rozdz. 1 Art. 3.2 - Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565). Oznacza to, że jeżeli dokument jest wielostronicowy to należy go dostarczyć jako dokument wielostronicowy (np. pdf).

Zalecanym formatem sporządzania dokumentów elektronicznych jest format PDF z wszytym podpisem elektronicznym wewnątrz pliku PDF. (art. 7d Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163), (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2).

Zważając na powyższe, z dniem 1.07.2019 PODGiK będzie:
 • zwracał wykonawcom prac geodezyjnych operaty cyfrowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli nie będą podpisane przez wykonawcę (właściciela firmy),
 • negatywnie weryfikował operaty elektroniczne, w których dokumenty są nieprawidłowo podpisane (np. wykaz zmian gruntowych musi być opatrzony dwoma podpisami elektronicznymi, tj. wykonawcy prac oraz geodety uprawnionego. Do tej pory Ośrodek przyjmował do dokumentacji dokumenty po zeskanowaniu z pieczątką i podpisem geodety uprawnionego – praktyka to zastanie wycofana, gdyż taki dokument w świetle przepisów prawa jest kopią a nie oryginałem),
 • negatywnie weryfikował operaty w których nie zamieszczono oryginałów dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym (dotyczy to tylko dokumentów sporządzonych na komputerze i drukowanych, np. Sprawozdanie Techniczne sporządzone na komputerze musi być dostarczone np. na płycie CD z podpisem elektronicznym),
 • odrzucał operaty elektroniczne wysłane przez EPUAP (wyj. EPUAP automatycznie podpisuje tylko i wyłącznie ogólne pismo przewodnie a nie każdy dokument, w związku z czym dokumentacja taka przesłana do PODGIK nie nadaje się do przyjęcia do zasobu).
Przypisy prawa:

„§ 29. 6. Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym”. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

„§ 62. Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci dokumentów elektronicznych, a w przypadkach gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych.” (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

„§ 71.2 W skład operatu technicznego wchodzą:

 1. szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
 2. protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
 3. dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
 4. sprawozdanie techniczne;
 5. dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
 6. pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
 7. wykazy zmian danych ewidencyjnych;
 8. inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
 9. spis dokumentów operatu technicznego.” (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

„Rozdz. 1 Art. 3.2: dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych;” Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2

„Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności: (…) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b (…)” (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163)

„§ 18. 2 Jeżeli z przepisów szczegółowych albo opublikowanych w repozytorium interoperacyjności schematów XML lub innych wzorów nie wynika inaczej, podmioty realizujące zadania publiczne umożliwiają przyjmowanie dokumentów elektronicznych służących do załatwiania spraw należących do zakresu ich działania w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.” (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)

Z uwagi na czas potrzebny na dostosowanie się do wprowadzonych zasad przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego PODGiK informuje, że termin wprowadzenia zmian zostaje przesunięty na 1.08.2019 r.

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 12-02-2019, w związku z zaostrzeniem polityki bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym- nie przyjmujemy współrzędnych elektronicznych, operatów elektronicznych oraz zgłoszeń prac geodezyjnych przesłanych na maila.
W związku z powyższym, jedynymi drogami przesłania operatu elektronicznego lub współrzędnych zostają:

 • przesłanie przez platformę EPUAP,
 • nagranie na nośniku CD/DVD,
 • przesłanie przez portal geodety WebEwid odpowiednio: współrzędnych jako załącznik do pracy, operaty w zakładce operaty do pracy.
Natomiast wszelkie Zgłoszenia Prac Geodezyjnych przyjmowane będą:
 • przesłane przez platformę EPUAP,
 • przesłane pocztą tradycyjną,
 • przesłane przez portal geodety WebEwid.
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie dane dostarczone w w.w. sposób powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z pominięciem platformy EPUAP) oraz odpowiednio opisane nr ID pracy w nazwie pliku.

Uwaga!!! dot. problemu z nieprawidłowym wyświetlaniem obiektów w dxf
W związku z błędnie odczytywaną strukturą pliku DXF przez różne programy geodezyjne informujemy, iż DXF wydawany przez PODGiK jest kompatybilny z oprogramowaniem AUTODESK. Należy pamiętać, że struktura tego formatu została opracowana przez tą właśnie firmę, więc jeżeli w innym oprogramowaniu wyświetla się inaczej niż powinno, to problem dotyczy używanego przez Państwa oprogramowania i należy interweniować u Producenta/Dostawcy tego oprogramowania.
Nowa wersja WebEwid- wymagane wyczyszczenie pamięci
Informujemy, iż portal geodety został zaktualizowany do nowszej wersji. Wszystkim geodetom, którzy korzystają z serwisu WebEwid prosimy o wyczyszczenie historii przeglądarki. W pamięci pozostały pliki próbujące korzystać ze starej wersji serwisu przez co niektóre narzędzia mogą odmówić posłuszeństwa (np. ręczne wskazywanie działek w 13 punkcie zgłoszenia roboty). Po wyczyszczeniu cashu pojawi się nowa odsłona portalu i wszystko powinno sprawnie działać.
Instrukcja jak wyczyścić pamięć:
- w przeglądarce firefox: link ,
- w przeglądarce chrome: link ,
- w środowisku java: link .
Nowy link do portalu WebEWID

Informujemy, iż aktualizacja portalu WebEWID została zakończona.
Aby korzystać z portalu należy wejść przez nowy adres: KLIKNIJ TUTAJ

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną do ponownej weryfikacji

W wiadomościach mailowych, które w załączeniu zawierają poprawioną dokumentację, prosimy w treści wpisywać „Proszę o ponowną weryfikację operatu".

W innym wypadku dokumenty nie będą przekazywane do kontroli.

Informacja odnośnie odrzucenia protokołu uzgodnienia

W związku z dodaniem nowej funkcjonalności "protokół uzgodnienia materiałów" informujemy, iż funkcja "odrzucenie protokołu kontroli" powinna być użyta jedynie w dwóch przypadkach:

 • kiedy geodeta nie zgadza się na uzgodnione materiały – co wiąże się z zaniechaniem pracy, które geodeta powinien niezwłocznie zgłosić,
 • w momencie wykrycia błędnie naliczonej opłaty.
W przypadku wykrycia błędnej opłaty należy skontaktować się z ośrodkiem dokumentacji w celu ewentualnej poprawy.
OGŁOSZENIE - ATRYBUTY GESUT

W związku z prowadzeniem bazy danych GESUT do każdego operatu pomiarowego powinna być dołączona wypełniona tabela z atrybutami sieci uzbrojenia terenu zgodnymi z Katalogiem obiektów danych GESUT oraz BDOT500 i modelu podstawowego.

Wzór tabeli z atrybutami można pobrać TUTAJ

OGŁOSZENIE-Portal Komornika

Informujemy, iż osoby wykonujące czynności komornika sądowego mogą składać wnioski o przyznanie dostępu do internetowego modułu "Portal komornika", służącego do elektronicznego wglądu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID- "portal komornika" jest dostępny TUTAJ

Uzgadnianie materiałów w pracach zgłaszanych przez portal geodety

Przy zgłaszaniu prac przez portal geodety systemu WebEWID, w punkcie 15 zgłoszenia prac geodezyjnych (dodatkowe wyjaśnienie i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych) należy wpisywać: „Uzgodniono materiały” data oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej. Zgłoszeniom, które nie będą posiadały powyższej klauzuli nie będzie nadawany numer zgłoszenia, co jest równoznaczne z odrzuceniem ich przez ODGiK.

Zgłoszenie uzupełniające

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszenie uzupełniające stosuje się wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z prowadzonych czynności geodezyjnych jako uzupełnienie zgłoszenia pierwotnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór materiałów w zgłoszeniu pierwotnym, by unikać sytuacji nieuzasadnionego nadużywania zgłoszenia uzupełniającego.

ZALECENIE

Od 1 lipca 2015 prosimy aby mapy powykonawcze (większe od formatu A3) w operatach technicznych dołączać również w formie elektronicznej (pdf, jpg). Przyśpieszy to nadawanie nr zasobu dla materiału uwierzytelnianego.

Uwaga!

Od 1 lipca następuje zmiana w przyjmowaniu operatów elektronicznych. Materiały elektroniczne należy nazywać wg wzoru:

• Mapa wywiadu (zasadnicza) – %_mw ,
• Mapa wywiadu (ewidencyjna) – %_mew ,
• Mapa powykonawcza – %_mpow ,
• Mapa przeglądowa osnowy- %_mosn ,
• Szkic polowy – %_szk ,
• Szkic dokumentacyjny – %_szdok ,
• Sprawozdanie techniczne- %_spr ,
• Dziennik pomiaru tachimetrem- %_dz_t ,
• Dziennik pomiaru gps- %_dz_gps ,
• Wykaz współrzędnych – %_wsp ,
• Wykaz zmian danych ewidencyjnych – %_zmew ,
• Karta budynku- %_kbud ,
• Karta studni- %_stu ,
• Obliczenia- %_obl ,
• Porównanie współrzędnych osnowy- %_por ,

% - oznacza dowolny ciąg znaku po przedrostku.

Pozostałe, nie wymienione wyżej dokumenty należy nazywać wg. uznania.

Uwaga!

Podczas zgłaszania pracy geodezyjnej o charakterze prawnym należy w zgłoszeniu roboty podać rezerwację działek do podziału (informację należy umieścić w pkt 15, np.: działka 3/1 zostanie podzielona na 2 nowe działki).

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż od dnia 15.06.2015 r. jednostki wykonawstwa geodezyjnego mogą składać wnioski o przyznanie dostępu do internetowego modułu WebEWID, służącego do elektronicznego zgłaszania i obsługi prac geodezyjnych.

Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID jest dostępny TUTAJ

WNIOSKI O DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do geodetów, którzy składając operat techniczny dokonują w nim jakichkolwiek zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków (w tym również na mapie ewidencyjnej) o dołączanie „Wniosku o dokonanie zmian w danych ewidencyjnych, wskazującego na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej”, podpisanego przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Przekazanie nam tego dokumentu na etapie kontroli dokumentacji przyspieszy aktualizację EGiB.
UWAGA: Zmiana numerów ewidencyjnych robót geodezyjnych (KERG-ów)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla robót zgłoszonych od dnia 8 stycznia 2014 roku utworzone zostały nowe numery ewidencyjne robót geodezyjnych (dawne KERG-i). Proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt przy składaniu operatu geodezyjnego.
Wyjaśnienia dotyczące asortymentów robót geodezyjnych
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w module i.Kerg wprowadzono nowe asortymenty prac geodezyjnych.

103 - aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
(przewidziany dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz usunięcia budynków)
105 - aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
(przewidziany wyłącznie dla inwentaryzacji sieci)
126 - mapa z projektem podziału nieruchomości
(podziały nieruchomości)
127 - mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
(podziały rolne/leśne)
132 - rozgraniczenie nieruchomości
133 - wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
134 - mapa do celów projektowych
135 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
(dotyczy inwentaryzacji budynków i przyłączy)

Prosimy o uważne wybieranie asortymentu przy zgłaszaniu pracy, ponieważ asortyment determinuje listę dokumentów przygotowywanych do zgłoszenia.
Można wskazać kilka asortymentów.
Ogłoszenie

Informuję, że od dnia 18 listopada 2013 roku preferowaną formą składania operatów technicznych z zakresu I jest forma elektroniczna:
- na płycie CD/DVD zaopatrzona w kwalifikowany podpis elektroniczny lub
- poprzez przesłanie platformą SEKAP zaopatrzona w kwalifikowany podpis elektroniczny lub potwierdzona profilem zaufanym.

O portalu

Portal geodety ma charakter specjalistyczny i skierowany jest do przedstawicieli branż związanych z realizacją prac geodezyjnych i budowlanych, w szczególności: geodetom, architektom, planistom, rzeczoznawcom majątkowym, itp. W portalu publikowane są przede wszystkim wybrane zasoby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Portal ten umożliwia także za pomocą apliakcji WebEwid zdalną obsługę Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), polegającą na zgłaszaniu robót geodezyjnych przez Wykonawców. Natomiast za pomocą wbudowanego narzędzia interaktywnego formularza zamówień na materiały z PODGiK umozliwia przesłanie zapotrzebowania na materiały z PZGiK dokonywane przez osoby fizyczne, inwestorów i instytucje zewnętrzne.

Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
x