UWAGA ! Zaniechanie starych zgłoszeń prac geodezyjnych

W związku z pismem przesłanym do PODGiK przez GGK, Ośrodek został zobligowany do zamknięcia zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31.07.2020, z przekroczonym terminem zakończenia prac. Mając na uwadze powyższe, wszystkie prace geodezyjne, do których nie zostanie dostarczone zgłoszenie uzupełniające o przedłużeniu terminu zostaną ZANIECHANE i nie będzie możliwości ich kontynuacji. W związku z powyższym można składać zgłoszenia uzupełniające dotyczące przedłużenia do dnia 15.09.2021.

07-09-2021


Uwaga! Informacja dotycząca składania operatów technicznych wykonanych wg rozporządzenia MR z dnia 18 sierpnia 2020 r...

Zgodnie z § 35. 1 oraz § 36 Rozporządzeniem MR z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych (...) (Dz. U. 2020 poz. 1429) informujemy, że pliki zawierające dane służące do aktualizacji baz zasobu nie są częścią składową operatu technicznego. W związku z tym wszystkie pliki bazodanowe należy przesyłać za pomocą załączników do pracy, a w zakładce eOp (operaty do pracy) powinien znaleźć się jedynie sam plik PDF z operatem (jednocześnie przypominamy aby podpis elektroniczny składać wewnątrz pliku PDF). Operaty złożone od 1.04.2021 r. poprzez platformę WebEwid- Portal Geodety, które będą zawierały pliki do aktualizacji baz danych będą zwracane wykonawcy.

08-03-2021


Informacja

W związku z automatycznym wypełnianiem zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszenia prac geodezyjnych podczas składania e-Operatu przez portal WebEwid, informujemy, że w zakładce eOp powinno skompletować się tylko i wyłącznie plik z operatem oraz zmodyfikowany plik bazodanowy. Proszę nie dołączać osobnego zawiadomienia.
Dotyczy to zarówno operatów składanych pierwszy raz, jak również operatów składanych do ponownej weryfikacji w zakładce eOp.

09-02-2021


Przypomnienie

Przypominamy, że na mocy art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem 31 lipca 2020r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową na wniosek wykonawcy tych prac, nie dłużej niż do 31 stycznia 2021r.

19-01-2021


UWAGA! Zmiany w zakresie obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Bieruniu
22 Stycznia 2021

Szanowni Mieszańcy! Szanowni Państwo!

Informuję, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem pandemicznym, Starostwo Powiatowe w Bieruniu podlega w dalszym ciągu ograniczeniom w dostępie do obiektu. Mając jednak na względzie zwiększony ruch obsługowy związany z corocznymi obligatoryjnymi płatnościami podatkowymi mieszkańców uprzejmie informuję, że od dnia 25 stycznia br. przywracamy częściową dostępność do wydziałów i biur Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Obsługa klientów będzie się odbywać z zachowaniem dotychczasowych form kontaktu przyjętych w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym tj.:

 • z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej,
 • poprzez dostarczenie osobiste dokumentów i pozostawienie ich w przygotowanej do tego celu bezpiecznej skrzynce podawczej,
 • poprzez dostarczenie dokumentów za pomocą poczty lub poczty kurierskiej,

oraz

 • poprzez przyjęcie w Punkcie Obsługi Klienta przy głównym wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu,
 • poprzez skierowanie do wydziałów prowadzących bezpośrednią obsługę Wydziału Komunikacji, Wydziału Budownictwa i Architektury, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • płatności w kasie w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Zachęcam szanownych mieszkańców, by w dalszym ciągu przy załatwianiu swoich spraw urzędowych, w pierwszej kolejności, korzystać z platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. Funkcjonalność, lista wniosków oraz katalog spraw, jakie można załatwić poprzez „E-urząd” w Starostwie Powiatowym w Bieruniu - DOSTĘPNA POD TYM LINKIEM - KLIKNIJ TUTAJ

Proponuję także, by nadal wszelkie dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, zostawiać w bezpiecznej skrzynce podawczej zainstalowanej przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty, wnioski i pisma będą odbierane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Bieruniu w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w wydziałach (dotyczy wydziałów Komunikacji, Budownictwa i Architektury oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Kierując się jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i interesantów, wprowadzam następujące zasady działania Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 1. wejście do budynku tylko wejściem głównym,
 2. obsługa interesantów wszystkich wydziałów (z wyjątkiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Budownictwa i Architektury) w Punkcie Obsługi Klienta (kancelaria ogólna),
 3. kasa przyjmuje płatności i pobiera opłatę skarbową (zachęcamy do dokonywania płatności - oprócz opłaty skarbowej - w formie bezgotówkowej tj. przy użyciu karty płatniczej),
 4. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko,
 5. jednostki wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcy majątkowi oraz osoby chcące przeglądać akta i dokumenty, mogą dokonać tych czynności po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Geodezji.

Zasady zachowania obowiązujące przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 1. interesanci oczekują na wejście w przedsionku budynku (z zachowaniem dystansu społecznego i bezpiecznych odległości) oraz na zewnątrz budynku (w przypadku braku możliwości utrzymania reżimu sanitarnego i zachowania odległości),
 2. wejście do budynku reguluje porządkowy,
 3. interesanci zachowują wszystkie zasady ustalone w związku ze zwalczaniem wirusa COVID-19 (tj. obowiązkowy automatyczny pomiar temperatury, zachowanie odpowiednich odległości między osobami, obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa maseczką, stosowanie rękawiczek jednorazowych),
 4. przed udaniem się do wskazanego wydziału, należy zdezynfekować przygotowanym preparatem, ręce lub rękawiczki,
 5. udanie się do wybranego biura odbywa się tylko i wyłącznie w towarzystwie osoby - pracownika danego wydziału.

PRZYPOMINAMY

Na stronie (www.powiatbl.pl) można znaleźć pełny zestaw numerów telefonów do wszystkich komórek starostwa. Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: (32) 22 69 100.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.

Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz


Źródło
Informacje dotyczące blokad

Uwaga! W związku z licznymi zapytaniami odnośnie założonych blokad informujemy, że można śledzić czy obiekty w zakresie, który chcemy pobrać do modyfikacji, są zablokowane.
Aby sprawdzić czy obiekty są zablokowane wystarczy włączyć odpowiednią warstwę na mapie w portalu geodety. Poniżej przedstawiamy screen, w którym miejscu można to sprawdzić:


Funkcje można też wykorzystać podczas rysowania zakresu pliku do modyfikacji aby ominąć zablokowane obiekty.

18-12-2020


Portal Projektanta

Informujemy, że dnia 10.11.2020 r. został uruchomiony Portal Projektanta.

E-usługa Portal Projektanta jest przeznaczona dla projektantów i inwestorów uzgadniających przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dzięki tej usłudze projektanci mają możliwość złożenia wniosku o uzgodnienie przebiegu sieci, dokonania opłaty elektronicznej oraz zapoznanie się z opinią branżowców na temat projektowanej trasy, całkowicie drogą elektroniczną.

Użytkownik do portalu projektanta może zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego i ma wgląd w swoją sprawę na każdym jej etapie.

Portal Projektanta jest dostępny w odpowiedniej zakładce na stronie WebEwid .

W związku z wprowadzeniem systemu do elektronicznej obsługi Projektanta oraz związanej z nią Narady Koordynacyjnej, z dniem 01.01.2021 Starostwo Powiatowe w Bieruniu całkowicie będzie realizować wnioski drogą elektroniczną. Złożenie wniosku o uzgodnienie projektowanej sieci w wersji papierowej po Nowym Roku nie będzie możliwe.

Poniżej znajduje się film instruktażowy portalu projektanta.

Instrukcja

10-11-2020


Koncepcja S1 (poglądowa) już dostępna w naszym portalu!
Informujemy, że w portalu mapowym udostępniliśmy koncepcje trasy S1 przechodzącej przez powiat Bieruńsko-Lędziński.
Trasę można podejrzeć wyświetlając warstwę "Koncepcja_s1-warstwa_poglądowa". Znajduje się ona w drzewku warstw wektorowych.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że Koncepcja Programowa nie jest dokumentem wiążącym dla Wykonawców, którzy zrealizują przedmiotową inwestycję. Dopiero wykonawca projektu ostatecznie przedstawi rozwiązania projektowe, niweletę drogi i ostateczny przebieg lini ustalającej teren inwestycji. Rozwiązania przyjęte na etapie udostępnionej Koncepcji mogą ulec zmianie.

29-10-2020


OD 26 PAŹDZIERNIKA DO ODWOŁANIA STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI ZAWIESZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ STRON

Szanowni mieszkańcy!

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na obszarze całego kraju uprzejmie informuję, że od 26 października do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Bieruniu.


Urzędnicy będą jednak pracowali, by załatwiać sprawy mieszkańców drogą telefoniczną i elektroniczną. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw poprzez e-PUAP i SEKAP. Na stronie (www.powiatbl.pl) można znaleźć pełny zestaw numerów telefonów do wszystkich komórek starostwa. Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: (32) 22 69 100.


Dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, prosimy zostawiać w pojemnikach ustawionych przy budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem.

Zachęcamy, by swoje sprawy w urzędzie załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy posiadać profil zaufany. Można go założyć bez większych trudności w bankowości elektronicznej w większości polskich banków. Funkcjonalność, lista wniosków oraz katalog spraw, jakie można załatwić poprzez „E-urząd” w Starostwie Powiatowym w Bieruniu -DOSTĘPNA POD TYM LINKIEM - KLIKNIJ TUTAJ

Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Wydziałów, Referatów i Biur - DOSTĘPNY POD TYM LINKIEM - KLIKNIJ TUTAJ

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.

Starosta Bieruńsko-Lędziński

Bernard Bednorz


żródło

26-10-2020


Przypomnienie o przekazywaniu bazy danych wraz z operatem

Przypominamy iż:

-działając w oparciu o § 71 ust. 2 pkt 6 w związku z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) dla prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r.

oraz:

-na podstawie § 35 ust 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. rok 2020, poz. 1429) dla prac zgłoszonych od dnia 22 sierpnia 2020 r 

należy wraz z przekazywanym operatem przekazać wyniki pomiarów wraz z bazą danych wyłącznie w formacie GML lub KCD.

18-09-2020


Instrukcja zamawiania pliku do modyfikacji

W związku z informacją zamieszczoną dnia 3.08.2020 r. w Portalu Geodety, przedstawiamy instrukcję zamawiania pliku do modyfikacji w platformie WebEwid. Instrukcja dostępna jest TUTAJ

24-08-2020


Nowy wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac obowiązujący dla prac geodezyjnych, które są przekazywane do weryfikacji od dnia 31 lipca 2020 r. (bez względu na datę zgłoszenia).

Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316) od dnia 31 lipca 2020 r. przy przekazywaniu operatu technicznego do weryfikacji należy stosować wzór zawiadomienia zgodny z tym rozporządzeniem..

19-08-2020


Ogłoszenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

Działając w oparciu o art. 7d pkt 1 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) Starosta Bieruńsko-Lędziński informuje, że standardowe opracowania kartograficzne (mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza) od dnia 31 lipca 2020 r. dla obszaru powiatu są tworzone i udostępniane wyłącznie w skalach: 1 : 5001 : 1000.

31-07-2020


Opatrywanie klauzulą dokumentów i materiałów przeznaczonych dla zamawiającego dla prac geodezyjnych, które zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po dniu 30 lipca 2020 r.(bez względu na datę zgłoszenia).

Działając w oparciu o art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) informuję, że opatrzenie dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace, klauzulą urzędową następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Mając na uwadze powyższe opatrzone stosowną klauzulą mogą być wyłącznie te dokumenty i materiały, które będą w posiadaniu organu w momencie przyjmowania operatu technicznego do zasobu. Aby wypełnić treść art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonawca powinien przekazać materiały do zaklauzulowania wraz z operatem.
Jeżeli dokumenty i materiały zostaną przekazane w późniejszym terminie, niż data przyjęcia operatu do zasobu, organ nie będzie mógł opatrzyć ich klauzulą urzędową. W takim przypadku wykonawca będzie mógł jedynie uzyskać kopie materiałów zasobu odpłatnie.

03-08-2020


Udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniami prac i ich uzupełnieniami od 31 lipca 2020 r.

Działając w oparciu o pkt 1c załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) informuję, że opłaty za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniami prac i ich uzupełnieniami, określone w tabeli 16a, obejmują wyłącznie koszty udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub koszty przygotowania materiałów zasobu w postaci wydruków, ale jedynie w sytuacji, gdy materiały te nie są możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z pkt 1d wskazanego wyżej załącznika do ustawy na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych, złożoną wraz ze zgłoszeniem pracy lub jego uzupełnieniem, materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za ich przygotowanie ustalonej zgodnie z tabelą 16 lp. 1.
Mając na uwadze powyższe informuję, że dokumenty zasobu w związku ze zgłoszeniami prac i ich uzupełnieniami, w postaci dokumentów elektronicznych, na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego udostępniane są wyłącznie za pośrednictwem systemu WebEwid.

03-08-2020


Udostępnianie danych z zasobu oraz przekazywanie do PODGiK danych wygenerowanych z roboczej bazy danych od 31 lipca 2020 r.

Działając w oparciu o § 71 ust. 2 pkt 6 w związku z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) informuję, że dla prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r.:

Informuję jednocześnie, że przed dniem 1 września 2020 r. zostaną opracowane i opublikowane informacje dotyczące procedury zgłaszania zapotrzebowania na blokowanie bazy danych PODGiK i wydawania plików do modyfikacji.

03-08-2020


Instrukcja działania Portalu Geodety po zmianach

Uwaga, w związku z wejściem w życie nowego PGiK, udostępniamy państwu instrukcję działania portalu geodety po zmianach.

03-08-2020


!! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !!
UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BIERUNIU z dnia 25 maja 2020 r.

Szanowni Mieszańcy!

Informujemy, że związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, Starostwo Powiatowe w Bieruniu podlega w dalszym ciągu ograniczeniom w dostępie do obiektu. Informujemy jednocześnie, że od godziny 10.00 dnia 25 maja br. przywracamy częściową dostępność do wydziałów i biur Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Obsługa klientów będzie się odbywać z zachowaniem środków ostrożności przyjętych w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym tj. z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej, poprzez dostarczenie osobiste dokumentów i pozostawienie ich w przygotowanych pojemnikach, poprzez dostarczenie dokumentów za pomocą poczty lub poczty kurierskiej oraz w wyjątkowych sytuacjach poprzez przyjęcie w Punkcie Obsługi Klienta przy głównym wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Zachęcamy, Szanownych Mieszkańców, by w dalszym ciągu przy załatwianiu swoich spraw urzędowych, w pierwszej kolejności, korzystać z platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. Funkcjonalność, lista wniosków oraz katalog spraw, jakie można załatwić poprzez „E-urząd” w Starostwie Powiatowym w Bieruniu - DOSTĘPNA POD TYM LINKIEM - KLIKNIJ TUTAJ

Proponujemy także, by dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, zostawiać na stoliku lub w specjalnych pojemnikach ustawionych przy budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty, wnioski i pisma będą odbierane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Bieruniu w Punkcie Obsługi Klienta. Kierując się jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i interesantów, wprowadzamy następujące zasady działania Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 1. Czynne będzie tylko główne wejście do budynku,
 2. Obsługa interesantów wszystkich wydziałów (z wyjątkiem Wydziału Geodezji oraz Wydziału Komunikacji) w Punkcie Obsługi Klienta (kancelaria ogólna),
 3. Kasa przyjmuje płatności tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tj. przy użyciu karty płatniczej,
 4. Kasa nie pobiera opłaty skarbowej,
 5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko,
 6. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcy majątkowi oraz osoby chcące przeglądać akta i dokumenty, mogą dokonać tych czynności po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Geodezji.

Zasady zachowania obowiązujące przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 1. Interesanci oczekują na wejście, na zewnątrz budynku,
 2. Wejście do budynku reguluje porządkowy,
 3. Interesanci zachowują wszystkie zasady ustalone w związku ze zwalczaniem wirusa COVID-19 (tj. zachowanie odpowiednich odległości między osobami, obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa maseczką, stosowanie rękawiczek jednorazowych, itp.),
 4. Po wezwaniu przez porządkowego, przed udaniem się do wskazanego pomieszczenia, należy zdezynfekować przygotowanym preparatem, ręce lub rękawiczki.

PRZYPOMINAMY

Na stronie (www.powiatbl.pl) można znaleźć pełny zestaw numerów telefonów do wszystkich komórek starostwa. Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: (32) 22 69 100.

Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Wydziałów, Referatów i Biur - DOSTĘPNY POD TYM LINKIEM - KLIKNIJ TUTAJ

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.


Źródło

25-05-2020AKTUALIZACJA PORTALU!
Uwaga. dn. 12.05.2020 od godziny 1530 rozpocznie się aktualizacja portalu WebEwid. W związku z tym dostęp do portalu może być utrudniony i chwilowo wyłączony. Za utrudnienia Przepraszamy!
Aktualizacja WebEwid została zakończona. W przypadku jakichkolwiek problemów (np. z pobieraniem materiałów) należy w pierwszej kolejności wyczyścić Cache przeglądarki.
Instrukcja

13-05-2020


!! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !! Ostrzeżenie Epidemiologiczne !!

Uwaga Geodeci, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem Urzędu dla klientów, mieszkańców powiatu i gości, informujemy, że Wydział Geodezji i Gospodarki zachowuje swą płynność nad realizowanymi zadaniami.

Wszelkie zamówienia na dokumenty, uwierzytelnienia map oraz operaty geodezyjne w postaci papierowej można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa. Jednocześnie przypominamy, że do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Portal Geodety jak i e-PUAP za pomocą, których można załatwiać swoje sprawy.

Zamówione dokumenty w postaci nieelektronicznej będą wysyłane pocztą po doliczeniu kosztów przesyłki. Wizyta w Urzędzie w celu poprawy dokumentacji geodezyjnej jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej i uzgodnieniu terminu wizyty. Nr kontaktowy do rezerwacji wizyty: (32) 226 91 50.

26-03-2020


Program do Transformacji współrzędnych

Udostępniamy Państwu poprawioną wersję programu do transformacji współrzędnych. W nowej wersji są dodane 2 układy Kronsztad:

 1. Kronsztad 86 – służy do przeliczenia danych zmierzonych w terenie (pomiar wykonany w oparciu o układ Kronsztad),
 2. Kronsztad 86 lokalny - używamy tylko w celu przeliczenia archiwalnych współrzędnych (udostępnionych przez PODGiK w materiałach przed 01.03.2020, np. do przeliczenia istniejących rzędnych).
Program można pobrać TUTAJ// W niektórych przypadkach przed pobraniem programu niezbędne będzie wyczyszczenie pamięci Cache przeglądarki.

13-03-2020


Układ PL-EVRF2007-NH

Informujemy, że proces transformacji układu wysokościowego w Powiatowej Bazie Danych został zakończony pozytywnie. W związku z tym aktualnie obowiązującym układem wysokościowym jest układ PL-EVRF2007-NH.

Przypominamy, że od dnia 01.03.2020 wszystkie przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz geodezyjne bazy danych, powinny być wykonane w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

26-02-2020


WAŻNA INFORMACJA !!!
WPROWADZENIE UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO PL-EVRF2007-NH

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz.1241 z późn zm.), Starosta Bieruńsko- Lędziński informuje, iż od dnia 1 marca 2020 roku na terenie Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego obowiązywać będzie układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Po tym dniu wszystkie przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz geodezyjne bazy danych, powinny być wykonane w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

18-02-2020


Informacja

Podczas składania operatów w postaci mieszanej przez portal WebEwid należy pamiętać, że część elektroniczna złożona w.w. portalem powinna być złożona przed częścią papierową w PODGiK.

22-09-2019


WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku ze zmianami wprowadzanymi od 1.08.2019 r., zalecamy aby operaty kompletować w całości w postaci elektronicznej. Jeżeli nie ma takiej technologicznej możliwości (np. operaty z protokołami przyjęcia granic, itp.) wtedy należy skompletować operat w postaci mieszanej.

Dokumenty, które dopuszczone są w wersji papierowej (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) należy skompletować tak jak dotychczas w formie operatu papierowego, dołączając zawiadomienie o zakończeniu prac (bądź jego wydrukowaną kopię, jeżeli oryginał jest sporządzony elektronicznie), natomiast materiały sporządzone elektronicznie należy nagrać na płytę CD lub przesłać portalem geodety wybierając opcję operat mieszany (INSTRUKCJA TUTAJ). Zalecanym sposobem jest przesłanie plików przez portal geodety.

31-07-2019


WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z §62 RMSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (…) z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572); informujemy, że dokumenty sporządzone elektronicznie do opracowań geodezyjnych należy dostarczyć do PODGiK w oryginale, a więc w postaci takiej jak zostały wykonane. Dokumenty te należy nagrać na nośnik informatyczny (np. płytę CD).

Przepis ten nie dotyczy dokumentów, które mogą być dostarczone w postaci kopii §71.2 (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

Jednocześnie należy pamiętać, że Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym. Oznacza to, że każdy dokument powinien podpisać wykonawca prac geodezyjnych a dodatkowo, jeżeli wg standardów bądź innych przepisów prawa dany dokument wymaga podpisu geodety uprawnionego powinien być wtedy podpisany elektroniczne przez 2 osoby, tj. zarówno wykonawcę jak i geodetę uprawnionego.

Dodatkowo informujemy, że dokument elektroniczny jest to dokument stanowiący odrębną całość znaczeniową, zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej (Rozdz. 1 Art. 3.2 - Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565). Oznacza to, że jeżeli dokument jest wielostronicowy to należy go dostarczyć jako dokument wielostronicowy (np. pdf).

Zalecanym formatem sporządzania dokumentów elektronicznych jest format PDF z wszytym podpisem elektronicznym wewnątrz pliku PDF. (art. 7d Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163), (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2). Instrukcję do wszywania podpisów do pliku PDF można pobrać TUTAJ

Zważając na powyższe, z dniem 1.07.2019 PODGiK będzie:
 • zwracał wykonawcom prac geodezyjnych operaty cyfrowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli nie będą podpisane przez wykonawcę (właściciela firmy),
 • negatywnie weryfikował operaty elektroniczne, w których dokumenty są nieprawidłowo podpisane (np. dziennik pomiarowy musi być opatrzony dwoma podpisami elektronicznymi, tj. wykonawcy prac oraz geodety uprawnionego. Do tej pory Ośrodek przyjmował do dokumentacji dokumenty po zeskanowaniu z pieczątką i podpisem geodety uprawnionego – praktyka to zastanie wycofana, gdyż taki dokument w świetle przepisów prawa jest kopią a nie oryginałem),
 • negatywnie weryfikował operaty, w których nie zamieszczono oryginałów dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym (dotyczy to tylko dokumentów sporządzonych na komputerze, a następnie drukowanych),
 • odrzucał operaty elektroniczne wysłane przez EPUAP (wyj. EPUAP automatycznie podpisuje tylko i wyłącznie ogólne pismo przewodnie a nie każdy dokument, w związku z czym dokumentacja taka przesłana do PODGIK nie nadaje się do przyjęcia do zasobu).
Przypisy prawa:

„§ 29. 6. Wykonawcy przekazują do PZGiK dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym”. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

„§ 62. Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci dokumentów elektronicznych, a w przypadkach gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych.” (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

„§ 71.2 W skład operatu technicznego wchodzą:

 1. szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
 2. protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
 3. dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
 4. sprawozdanie techniczne;
 5. dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
 6. pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
 7. wykazy zmian danych ewidencyjnych;
 8. inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
 9. spis dokumentów operatu technicznego.” (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

„Rozdz. 1 Art. 3.2: dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych;” Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2

„Art. 7d. Do zadań starosty należy w szczególności: (…) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b (…)” (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163)

„§ 18. 2 Jeżeli z przepisów szczegółowych albo opublikowanych w repozytorium interoperacyjności schematów XML lub innych wzorów nie wynika inaczej, podmioty realizujące zadania publiczne umożliwiają przyjmowanie dokumentów elektronicznych służących do załatwiania spraw należących do zakresu ich działania w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.” (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)

Z uwagi na czas potrzebny na dostosowanie się do wprowadzonych zasad przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego PODGiK informuje, że termin wprowadzenia zmian zostaje przesunięty na 1.08.2019 r.

11-06-2019


WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 12-02-2019, w związku z zaostrzeniem polityki bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym- nie przyjmujemy współrzędnych elektronicznych, operatów elektronicznych oraz zgłoszeń prac geodezyjnych przesłanych na maila.
W związku z powyższym, jedynymi drogami przesłania operatu elektronicznego lub współrzędnych zostają:

 • przesłanie przez platformę EPUAP,
 • nagranie na nośniku CD/DVD,
 • przesłanie przez portal geodety WebEwid odpowiednio: współrzędnych jako załącznik do pracy, operaty w zakładce operaty do pracy.- Uwaga, jeżeli wysyłamy operat elektroniczny/mieszany współrzędne wystarczy zamieścić tylko w zakładce eOp razem z innymi plikami do operatu.
Natomiast wszelkie Zgłoszenia Prac Geodezyjnych przyjmowane będą:
 • przesłane przez platformę EPUAP,
 • przesłane pocztą tradycyjną,
 • przesłane przez portal geodety WebEwid.
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie dane dostarczone w w.w. sposób powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z pominięciem platformy EPUAP) oraz odpowiednio opisane nr ID pracy w nazwie pliku.12-02-2019


Uwaga!!! dot. problemu z nieprawidłowym wyświetlaniem obiektów w dxf
W związku z błędnie odczytywaną strukturą pliku DXF przez różne programy geodezyjne informujemy, iż DXF wydawany przez PODGiK jest kompatybilny z oprogramowaniem AUTODESK. Należy pamiętać, że struktura tego formatu została opracowana przez tą właśnie firmę, więc jeżeli w innym oprogramowaniu wyświetla się inaczej niż powinno, to problem dotyczy używanego przez Państwa oprogramowania i należy interweniować u Producenta/Dostawcy tego oprogramowania.

11-10-2018


Nowy link do portalu WebEWID

Informujemy, iż aktualizacja portalu WebEWID została zakończona.
Aby korzystać z portalu należy wejść przez nowy adres: KLIKNIJ TUTAJ

06-06-2017


Informacja odnośnie odrzucenia protokołu uzgodnienia

W związku z dodaniem nowej funkcjonalności "protokół uzgodnienia materiałów" informujemy, iż funkcja "odrzucenie protokołu kontroli" powinna być użyta jedynie w dwóch przypadkach:

 • kiedy geodeta nie zgadza się na uzgodnione materiały – co wiąże się z zaniechaniem pracy, które geodeta powinien niezwłocznie zgłosić,
 • w momencie wykrycia błędnie naliczonej opłaty.
W przypadku wykrycia błędnej opłaty należy skontaktować się z ośrodkiem dokumentacji w celu ewentualnej poprawy.

03-03-2016


OGŁOSZENIE-Portal Komornika

Informujemy, iż osoby wykonujące czynności komornika sądowego mogą składać wnioski o przyznanie dostępu do internetowego modułu "Portal komornika", służącego do elektronicznego wglądu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID- "portal komornika" jest dostępny TUTAJ

30-07-2015


Uzgadnianie materiałów w pracach zgłaszanych przez portal geodety

Przy zgłaszaniu prac przez portal geodety systemu WebEWID, w punkcie 15 zgłoszenia prac geodezyjnych (dodatkowe wyjaśnienie i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych) należy wpisywać: „Uzgodniono materiały” data oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej. Zgłoszeniom, które nie będą posiadały powyższej klauzuli nie będzie nadawany numer zgłoszenia, co jest równoznaczne z odrzuceniem ich przez ODGiK.


Zgłoszenie uzupełniające

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszenie uzupełniające stosuje się wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z prowadzonych czynności geodezyjnych jako uzupełnienie zgłoszenia pierwotnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór materiałów w zgłoszeniu pierwotnym, by unikać sytuacji nieuzasadnionego nadużywania zgłoszenia uzupełniającego.


ZALECENIE

Od 1 lipca 2015 prosimy aby mapy powykonawcze (większe od formatu A3) w operatach technicznych dołączać również w formie elektronicznej (pdf, jpg). Przyśpieszy to nadawanie nr zasobu dla materiału uwierzytelnianego.


Uwaga!

Od 1 lipca następuje zmiana w przyjmowaniu operatów elektronicznych. Materiały elektroniczne należy nazywać wg wzoru:

• Mapa wywiadu (zasadnicza) – %_mw ,
• Mapa wywiadu (ewidencyjna) – %_mew ,
• Mapa powykonawcza – %_mpow ,
• Mapa przeglądowa osnowy- %_mosn ,
• Szkic polowy – %_szk ,
• Szkic dokumentacyjny – %_szdok ,
• Sprawozdanie techniczne- %_spr ,
• Dziennik pomiaru tachimetrem- %_dz_t ,
• Dziennik pomiaru gps- %_dz_gps ,
• Wykaz współrzędnych – %_wsp ,
• Wykaz zmian danych ewidencyjnych – %_zmew ,
• Karta budynku- %_kbud ,
• Karta studni- %_stu ,
• Obliczenia- %_obl ,
• Porównanie współrzędnych osnowy- %_por ,

% - oznacza dowolny ciąg znaku po przedrostku.

Pozostałe, nie wymienione wyżej dokumenty należy nazywać wg. uznania.


Uwaga!

Podczas zgłaszania pracy geodezyjnej o charakterze prawnym należy w zgłoszeniu roboty podać rezerwację działek do podziału (informację należy umieścić w pkt 15, np.: działka 3/1 zostanie podzielona na 2 nowe działki).


OGŁOSZENIE

Informujemy, iż od dnia 15.06.2015 r. jednostki wykonawstwa geodezyjnego mogą składać wnioski o przyznanie dostępu do internetowego modułu WebEWID, służącego do elektronicznego zgłaszania i obsługi prac geodezyjnych.

Wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID jest dostępny TUTAJ


WNIOSKI O DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do geodetów, którzy składając operat techniczny dokonują w nim jakichkolwiek zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków (w tym również na mapie ewidencyjnej) o dołączanie „Wniosku o dokonanie zmian w danych ewidencyjnych, wskazującego na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej”, podpisanego przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
Przekazanie nam tego dokumentu na etapie kontroli dokumentacji przyspieszy aktualizację EGiB.
O portalu

Portal geodety ma charakter specjalistyczny i skierowany jest do przedstawicieli branż związanych z realizacją prac geodezyjnych i budowlanych, w szczególności: geodetom, architektom, planistom, rzeczoznawcom majątkowym, itp. W portalu publikowane są przede wszystkim wybrane zasoby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Portal ten umożliwia także za pomocą apliakcji WebEwid zdalną obsługę Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), polegającą na zgłaszaniu robót geodezyjnych przez Wykonawców. Natomiast za pomocą wbudowanego narzędzia interaktywnego formularza zamówień na materiały z PODGiK umozliwia przesłanie zapotrzebowania na materiały z PZGiK dokonywane przez osoby fizyczne, inwestorów i instytucje zewnętrzne.

Ogłoszenie

Informuję, że od dnia 18 listopada 2013 roku preferowaną formą składania operatów technicznych z zakresu I jest forma elektroniczna:
- na płycie CD/DVD zaopatrzona w kwalifikowany podpis elektroniczny lub
- poprzez przesłanie platformą SEKAP zaopatrzona w kwalifikowany podpis elektroniczny lub potwierdzona profilem zaufanym.


UWAGA: Zmiana numerów ewidencyjnych robót geodezyjnych (KERG-ów)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla robót zgłoszonych od dnia 8 stycznia 2014 roku utworzone zostały nowe numery ewidencyjne robót geodezyjnych (dawne KERG-i). Proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt przy składaniu operatu geodezyjnego.
Wyjaśnienia dotyczące asortymentów robót geodezyjnych
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w module i.Kerg wprowadzono nowe asortymenty prac geodezyjnych.

103 - aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
(przewidziany dla gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz usunięcia budynków)
105 - aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
(przewidziany wyłącznie dla inwentaryzacji sieci)
126 - mapa z projektem podziału nieruchomości
(podziały nieruchomości)
127 - mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
(podziały rolne/leśne)
132 - rozgraniczenie nieruchomości
133 - wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
134 - mapa do celów projektowych
135 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
(dotyczy inwentaryzacji budynków i przyłączy)

Prosimy o uważne wybieranie asortymentu przy zgłaszaniu pracy, ponieważ asortyment determinuje listę dokumentów przygotowywanych do zgłoszenia.
Można wskazać kilka asortymentów.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
x